ادبيات شيراز

FarsiSara.blogfa.com

۱- کدام یک از کتاب های زیر نثرش مرسل است؟

الف)کلیله و دمنه                ب)مرزبان نامه     

 ج)سیاست نامه                 د)گلستان سعدی

 

2- شعر زیر کدام یک از آرایه های زیر را ندارد؟

«ز سم ستوران در آن پهن دشت /زمین شش شد و آسمان گشت هشت

الف)مراعات                          ب) ایهام تناسب

ج)واج آرایی                             د)جناس

 

3- «ظلم ستیزی بر رعیت و عکس العمل نسبت به آن»جز کدامیک از عناصر داستان گیله مرد اثر مرحوم بزرگ علوی است؟

الف)هسته یا طرح داستان                            ب)درون مایه

ج)لحن                                                        د)راوی

 

4-داستان گاو اثر کیست و در کدام کتاب این نویسنده آمده؟

الف) غلامحسین ساعدی- عزادران بیل            ب)غلامحسین ساعدی- چوب به دست های ورزیل

ج)غلامحسین ساعدی- پنج داستان                 د)یحیی دولت آبادی- شهرناز

 

5-کدام اثر علی محمد افغانی است؟

الف)شوهر آهو خانم                    ب) پنج داستان        

ج)نون و القلم                            د)چشم هایش

 

6-نام دیگر کتاب تاریخ مسعودی:

الف) تاریخ جهان گشای جوینی                              ب) تاریخ بلعمی

ج)تاریخ بیهقی                                                   د) تاریخ یعقوبی

 

7-کدام یک از کتاب های پرویز خرسند نیست؟

الف)مرثیه ای که ناسروده ماند                              ب)آن جا که حق پیروز است

د)برزیگران دشت خون                                          د)حسین وارث آدم

 

8-اعراض یعنی:

الف)اصرار کردن            ب)خادم                ج)روی برگرداندن                  د)ساختن

 

9-کدام معنی راهوار نیست:

الف)زیرکی                ب)تندرو                 ج)فراخ گام                          د)خوش راه

 

10-مترجم داستان ققنوس اثر خانم وارنر:

الف)ع.پاشایی         ب)حمیدرضا طالقانی       ج)میثاق امیر فجر          د)جلال آل احمد

 

11-کدام آرایه در نثر زیر موجود است؟«منت خدای عزوجل که طاعتش موجب قربت است.»

 الف) ایهام           ب)جناس                      ج)سجع                       د)تشبیه بلیغ

 

12-خیلتاشان یعنی:

الف)نوکران           ب)بینوایان                    ج)افراد بدبخت                 د)بی کاران

نوشته شده در سه شنبه ۲۴ آبان۱۳۹۰ساعت 22:57 توسط ترابی| |